Võ Lâm 2 Thiên Môn Trận
Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Mộng Uyên Ương

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 13/08/2020
 • Kết thúc: 10/09/2020

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 10 Nước Mắt Chức Nữ
Hạt Giống 10 Đoa Hoa Ngưu Lang
Bát Nhã Lớn + Cây Tứ Linh 15 Cầu Ô Thước

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 10 Nước Mắt Chức Nữ + 10 Đoa Hoa Ngưu Lang + 15 Cầu Ô Thước
Vượt qua ải Thái Hư 10 Nước Mắt Chức Nữ + 10 Đoa Hoa Ngưu Lang + 15 Cầu Ô Thước
Phó Bản Lương Sơn Bạc 10 Nước Mắt Chức Nữ + 10 Đoa Hoa Ngưu Lang + 15 Cầu Ô Thước
Phó Bản Vạn Kiếm Trũng 10 Nước Mắt Chức Nữ + 10 Đoa Hoa Ngưu Lang + 15 Cầu Ô Thước

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Nước Mắt Chức Nữ
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Đóa Hoa Ngưu Lang
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Cầu Ô Thước
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Hộp Quà Ngưu Lang
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/09/2020 sẽ không thể sử dụng.
 

Hộp Quà Chức Nữ

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/09/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

Hộp Quà Uyên Ương

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Hộp Quà Ngưu Lang và Hộp Quà Chức Nữ
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 10/09/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Nước Mắt Chức Nữ)x3 + (Đóa Hoa Ngưu Lang)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Hộp Quà Ngưu Lang
(Nước Mắt Chức Nữ)x3 + (Đóa Hoa Ngưu Lang)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Hộp Quà Chức Nữ
(Cầu Ô Thước)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x3 Hộp Quà Uyên Ương